Publications

Folcloristica historica – our series


Publications and citations related to the research group

Relevant foreign language publications of the members of the research group

2021

Bárth, Dániel: The Lower Clergy and Popular Culture: Introductory Remarks to a Current Research Project. Historical Studies on Central Europe 1/1. [2021] 177–212.

Bárth, Dániel: Enthusiasm and Rationality. Changes in Catholic Ecclesiastical Thinking on Exorcism in the Second Half of the Eighteenth Century. In Vidacs, Bea – Pócs, Éva (eds.): Faith, Knowledge and Doubt in Religious Thinking. Budapest: Balassi, 2021. 123–143.

Bárth Dániel: Der niedere christliche Klerus in ungarischen Gemeinden im 18. Jahrhundert: Aktivitäten, Einstellungen und Alltagsleben von Geistlichen und ihre kulturelle Rolle in den Gemeinden. Ein Forschungsaufriss. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2021. 101–120.

2020

Bárth, Dániel: The Exorcist of Sombor. The Mentality of an Eighteenth-Century Franciscan Friar. London –New York: Routledge, 2020. [info]

2019

Bárth, Dániel: Benedictions Serving Early Modern Benedictine Medicine. In Pócs, Éva (ed.): The Magical and Sacred Medical World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 246–264.

Ilyefalvi, Emese: Further Contexts of a Writing Practice: Alternative Protestant Newspaper Culture in Transylvania in the First Third of the 20th Century In Heiko, Droste; Kirsti, Salmi-Niklander (eds.) Handwritten Newspapers. An Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods. Helsinki: Finnish Literature Society (SKS/FLS), 2019. 193–213. [download]

Szakál, Anna: The emergence and composition of the reading society of the Unitarian College of Kolozsvár and its impact on launching organised folklore collection in Transylvania. Kniha 2019: zborník o dejinách a problémoch knižnej kultúry. Slovenská národná knižnica, Martin, 2019. 281–301.

2018

Bárth, Dániel: Exorcism and Sexuality: The „Thick Description” of an 18th-century Transylvanian Catholic Priest’s Transgression. Acta Ethnographica Hungarica 63 (2018) 1. 107–128.

Bárth, Dániel: Catholic Enlightenment and Religious Mentality in Hungary (1760–1790). In Forgó, András – Kulcsár, Krisztina: Die Habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus. Beiträge zur Mitregenschaft Josephs II., 1765–1780. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2018. 311–324.

2017

Bárth, Dániel: Demonology and Catholic Enlightenment in Eighteenth-Century Hungary. In Eds. Klaniczay, Gábor – Pócs, Éva (eds.): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. London: Palgrave Macmillan (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic), 2017. 319–347.

Bednárik, János: Pasterz pilnujący swojego stada. Kościelne i duszpasterskie aspekty sytuacji w wioskach w rejonie Budy w latach 1944–1945. In Rosenbaum, Sebastian – Węgrzyn, Dariusz: Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku. Katowice–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2017. 188–207.

2016

Bárth, Dániel: An der Grenze von westlichem und östlichem Christentum: Koexistenz und Konflikte der Religionen im südungarischen Bácska-Gebiet im 18. Jahrhundert. In Prosser-Schell.  Michael (Hg.): Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. Münster – New York: Waxmann, 2016. 19–30.

Bárth, Dániel: Demoni, bolesti, redovnici (fratri). Hrvatska franjevačka duhovnost i pučka pobožnost u XVIII. stoljeću Bačkoj. In Horváth Sándor (ed.): Etnografija hrvata u Mađarskoj / A magyarországi horvátok néprajza 15. Budapest–Pécs, 2016. 7–20.

Bednárik, János: Der Tumult von Budakeszi. Analyse eines lokalen Konflikts aus dem 19. Jahrhundert. In Prosser-Schell, Michael (Hg.): Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Band 17) Münster – New York: Waxmann, 2016. 73–116. [link]

Ilyefalvi, Emese: “When you have read my letter, pass it on!” A Special Means of Communication by a Calvinist Minister Between the Two World Wars in Transylvania In Ann-Catrine, Edlund; T. G., Ashplant; Anna, Kuismin (eds.): Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity. Umeå: Umea University, 2016. 115–132. [download]

2015 and earlier

Bárth, Dániel: Katholische Aufklärung und Volksfrömmigkeit im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Bendel, Rainer – Spannenberger, Norbert (Hg.): Katholische Aufklärung und Josephinismus. Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa. (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschland, Band 48) Köln–Weimar–Wien: Böhlau, 2015. 79–101.

Bárth, Dániel: Normverletzungen eines katholischen Priesters im 18. Jahrhundert in Siebenbürgen. In Krauss, Karl-Peter (Hg.): Normsetzung und Normverletzung. Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde – Band 19.) Stuttgart: Franz Steiner, 2014. 143–164.

Bárth, Dániel: Benediction and exorcism in Early Modern Hungary. In Kapaló, James – Pócs, Éva – Ryan, William (eds.): The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europe. Budapest–New York: CEU Press, 2013. 199–209.

Bárth, Dániel: Kirchliche Benediktionspraxis im frühneuzeitlichen Ungarn. In Wünsch, Thomas (Hg.): Religion und Magie in Ostmitteleuropa. (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa 8.) Berlin: LIT, 2006. 301–320.

Relevant Hungarian language publications of the members of the research group (selection, for a full list see under the individual scholars)

 

2021

Bárth Dániel: A 18. századi Bácska „alulnézeti” egyháztörténete. Húsz év – húsz tanulmány. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (2021). [321 p.]

 

2020

Bárth Dániel: Táncoló papok. Norma és normaszegés a 18. századi konzisztóriumi iratok tükrében. In: Péterbencze, Anikó (szerk.): Tánc és szakralitás. Tanulmányok a rituális táncok világából. Jászberény: Csángó Fesztivál Alapítvány, 2020. 129-139.

Bednárik János: Falusi plébános a polgári korban. Egyház és társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság – MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2020. [368 p.]

Bednárik János: Tóbiás áldását széttépni. Laikus vallásgyakorlat és történeti etnográfia. Ethnographia 131/3. [2020] 514–537.

Bednárik János: Tempora mutantur… A svábok kitelepítése és a katolikus alsópapság – Buda környéki példák. In Eiler Ferenc – Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösségek. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Argumentum Kiadó, 2020. 194–211.

Szakál Anna: Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020. [642 p.]

 

2019

Bárth Dániel: Rochus atyától Szent Miskáig. Szempontok a 18–19. századi bácskai vallási mozgalmak kontinuitáskérdéséhez. In Bali János – Bárth Dániel – Deáky, Zita – Vámos, Gabriella (szerk.): Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2019. 302–315.

Bárth Dániel: Papság és népi kultúra a 18–19. században. Tudománytörténeti kérdésfelvetések. In Keszeg, Vilmos; Szakál, Anna (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2019. 395–410.

Bárth Dániel: Papok a 18. századi lokális közösségekben: attitűd, mentalitás, világkép. In Forgó, András – Gőzsy, Zoltán (szerk.): Katolikus egyházi társadalom Magyaroroszágon a 18. században. Pécs: META Egyesület, 2019. 197–210.

Bárth Dániel: Egy 18. századi ferences ördögűző leveleinek érzelemtörténeti aspektusai. In Valuch Tibor – Lukács Anikó – Tóth Árpád (szerk.): Az érzelmek története. Rendi társadalom – polgári társadalom 31. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2017. évi, gyöngyösi konferenciájának tanulmánykötete.  Budapest: HIK Társadalomtörténeti Egyesület, 2019. 177–186.

Bednárik János: A Szűz Máriák nem teremnek mandulafán. In Bali János – Bárth Dániel – Deáky, Zita – Vámos, Gabriella (szerk.): Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2019. 249–268. [letöltés]

Bednárik János: Gyümölcsfametszés és szlovák grammatika: Egy nemzetiségi falu plébánosa a 19. század első felében In: Keszeg, Vilmos; Szakál, Anna (szerk.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2019. 437–453. [letöltés]

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Egy 18.századi katolikus esperes alakja és tevékenysége. In Keszeg Vilmos – Szakál Anna (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2019. 411–436. [letöltés]

Szakál Anna: Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szakál Anna. A közköltészeti vonatkozású jegyzeteket készítette: Csörsz Rumen István. (Emberek és kontextusok sorozat) Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2019. [megjelenés alatt]

Szakál Anna: „Ismerem-e Tiboldit? Már ki ne ismerné itt Székelyországban a mi jó öreg bátyánkat, a mi kedves mesemondónkat!” – A kiváló tanító, a híres alkalmi költő és a szorgalmas gyűjtő Tiboldi István. Erdélyi Múzeum LXXXI/2. (2019) 28–81. [letöltés]

Szakál Anna: Egy néprajzi gyűjtést végző unitárius lelkész a 19. századi Erdélyből. In: Keszeg, Vilmos; Szakál, Anna (szerk.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, – szemléleti és -módszertani tanulmányok In: Keszeg, Vilmos; Szakál, Anna (szerk.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2019. 455–474. [letöltés]

2018

Bárth Dániel: Karizma és rajongás. Horvát ferences mentalitás és népi vallásosság a XVIII. századi Bácska interetnikus és interkonfesszionális mikrovilágában. In Kothencz Kelemen (szerk.): Migráció és hagyományformálódás a történeti Duna-Tisza közi nemzetiségek népéletében. Baja: Türr István Múzeum, 2018. 49–60.

Bárth Dániel: Normatív uralkodói rendelkezések a történeti szokáskutatás szolgálatában. In Nagy Janka Teodóra (szerk.): A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I. Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris konferencia, Szekszárd, 2017. szeptember 28–29. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 7.) Szekszárd: PTE KPVK, 2018. 21–36.

Bednárik János: Két trinitárius kézirat Makkosmária virágkorából. In Bednárik János (szerk.): A csodatévő tölgy őrzői. Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. Budakeszi: Budakeszi Helytörténeti Egyesület, 2018. 7–23. [letöltés]

Szakál Anna: „A mi magát a székel lére feleresztését illeti […] az minden esetre ha nincs is nehezebb, mint a prédikaczió dolgozás, de oly nehéz van.” – Hitelesség, hamisítás, szövegalakítás a Vadrózsák néhány meseszövegének példáján. KJNT Évkönyv, 26. 2018. 11–66. [letöltés]

2017

Bárth Dániel: Rajongás és ráció. Az exorcizmussal kapcsolatos katolikus egyházi gondolkodás változatai a 18. század második felében. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum Egyesület, 2017. 85–102.

Bednárik János: A nyáj mellett virrasztó pásztor. A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és pasztorációs vonatkozásai. In Csikós Gábor – Kiss Réka – Ö. Kovács József (szerk.): Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Budapest: MTA BTK – NEB, 2017. 495–530. [letöltés]

Ilyefavi Emese: Egy írásgyakorlat további kontextusai. Alternatív protestáns folyóiratkultúra a 20. század első harmadában Erdélyben. In Jakab-Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 759–777. [letöltés]

Szakál Anna: A „lankadatlan fürge szorgalmú” Ürmösi Sándortól a „szegény, szerencsétlen” Ürmösi Sándorig. – Kriza János legkorábbi ismert gyűjtőjének életpályája. I. Egyháztörténeti Szemle XVIII/2. 41–66. (2017) [tanulmány letöltése] [mellékletek]

Szakál Anna: A Kolozsvári Unitárius Kollégium olvasókörének létrejötte, összetétele és hatása az erdélyi szervezett folklórgyűjtés megindulására. In Keszeg Vilmos – Szakál Anna – Virginás-Tar Emese (szerk.): Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. (Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 25.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2017. 99–126. [letöltés]

2016

Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 3.) Budapest: Balassi Kiadó, 2016. [316 p.]

Bednárik János: Meghalt a plébános, éljen a plébános! Plébániai concursusok a 19. század második felében a budakörnyéki falvakban. In Glässer Norbert – Zima András – Nagyillés Anikó (szerk.): „A királyhűség jól bevált útján…” Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 54.; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. A vallási kultúrakutatás könyvei 25.) Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2016. 217-231. [letöltés]

2015

Bárth Dániel: Katolikus felvilágosodás és vallási mentalitás Magyarországon (1760–1800). In Smid Bernadett (szerk.): Minden dolgok folytatása. Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet. 2015. 509–523.

Bárth Dániel: Kommunikáció a tisztátalan lelkekkel. In Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi, 2015. 569–579.

 

2014

Bárth Dániel: Demonológia és katolikus felvilágosodás a 18. századi Magyarországon. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Budapest: Balassi, 2014. 85–107.

Bárth Dániel: Disciplina fidelium. Patachich Ádám érsek rendelkezése a kalocsai ifjúság illetlen templomi viselkedéséről (1778). In Kothencz Kelemen (szerk.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja: Türr István Múzeum, 2014. 574–581.

Bárth Dániel: Katolikus felvilágosodás és népi kultúra a 18. századi Magyarországon. In Hermann István (szerk.): Padányi Bíró Márton emlékezete. Veszprém: A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 2014. 39–58.

Bárth Dániel: Szegény Csergő atya. Egy 18. századi erdélyi falusi pap biográfiájának szilánkjai. In Deáky Zita – Smid Bernadett (szerk.): Emlék, emlékezet, életút. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2014. 58–69.

2013

Bárth Dániel: „Félhivatalos” benedikciók a kora újkori Magyarországon. A zivatar visszaverésének változatai. In Bogár Judit (szerk.): Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Piliscsaba: PPKE BTK, 2013. 11–20.

Bárth Dániel: Ételek és italok megáldása. Népi igények és egyházi kínálat a kora újkortól napjainkig. In Déri Balázs (szerk.): Convivium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2012. november 6–7-én tartott vallástudományi konferencia előadásai. Budapest: ELTE BTK Vallástudományi Központ, 2013. 147–155.

Bárth Dániel: „Ritus absolvendi ab excommunicatione”. A kiközösítettek feloldozásának kora újkori rítuselemei. In Déri Balázs (szerk.): Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai. Budapest: ELTE BTK Vallástudományi Központ, Budapest, 2013. 565–572.

Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2013.

Bárth Dániel: Alsópapság és népi kultúra. (Kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek). In Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2013. 9–42.

Bednárik János: A budakeszi tumultus. In Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2013. 223–255.

Ilyefalvi Emese: „Ha levelem elolvastad, add tovább ezeknek…” Egy református lelkipásztor sajátos kommunikációja a két világháború közötti Kidében. In Dániel Bárth (szerk.) Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2013. 308–349. [letöltés]

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában, In Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék: Budapest, 2013. 143–153. [letöltés]

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Konfesszionalizáció a 18. század második felében: felekezeti konfliktusok Bánkon és környékén. In Pilipkó Erzsébet (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Konferencia Balatonfüreden 2009. október 1-3. Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum, 2013.231–251. [letöltés]

2012 and earlier

Bárth Dániel: Sacra Arca Benedictionum (1697). Benedekrendi benedikciók a 17–18. századi Magyarországon. In Illés Pál Attila – Juhász-laczik Albin OSB (szerk.): Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Budapest: METEM, 2012. 257–276.

Bárth Dániel: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. (Fontes Ethnologiae Hungaricae IX.) Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2010. [452 p.]

Bárth Dániel: Benedikciók a kora újkori bencés medicina szolgálatában. Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi, 2010. 498–514.

Bárth Dániel: Az alpári bérmálási jegyzékek történet- néprajzi tanulságai. Cumania 24. (2009) 165–197.

Bárth Dániel: Exorcizmus és erotika. Egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei. (Libelli Transsilvanici 3.) Kecskemét: BKMÖ Múzeumi Szervezete, 2008.

Bárth Dániel: Szempontok a bérmálkozás történeti néprajzi vizsgálatához. Néprajzi Látóhatár XVI/3–4. (2007) 187–207.

Bárth Dániel: Avatottak és avatatlanok. Szempontok az asszonyi tisztátalanság mentalitástörténeti kérdéseinek vizsgálatához. In Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi, 2007. 83–96.

Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. (Szövegek és elemzések 1.) Budapest: MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, 2005. [280 p.]

Bárth Dániel: A katolikus egyházi irányítás és a népi kultúra kapcsolatának kora újkori forrásai.  Ethno-lore XXII. (2005) 47–70.

Bárth Dániel: Statuta Generalia (1738). Vallásosság és mindennapi élet Patachich Gábor kalocsai érsek általános rendelkezéseinek tükrében. Cumania 21. (2005) 141–173.

Bárth Dániel: Rítuselemek régi és új formái a házasságkötés egyházi szertartásában. In Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban, 2002. május 13–15. Budapest: L’Harmattan – Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, 2004. 145–163.

Bárth Dániel: Egyházi benedikciós gyakorlat a kora újkori Magyarországon. In Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi, 2004. 30–46.

Bárth Dániel: Szokás és hatalom. Egyházi törekvés a szőlőőrzés bácskai rendszabályozására a XVIII. század közepén. Cumania 19. (2003) 85–120.

Bárth Dániel: Dusnok és papja. In Bárth János (szerk.): Két víz között. A Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai című nemzetközi néprajzi konferencia (Baja, 1999. július 15–16.) előadásai. Baja – Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány – Cumania Alapítvány, 1999. 9–21.

Bárth Dániel: A keresztelés anyakönyvezésének elterjedése a magyar katolikus egyház 16–17. századi gyakorlatában. In Ambrus Vilmos et al. (szerk.): Hálók. Egyetemi dolgozatok Szilágyi Miklós 60. születésnapja alkalmából. Budapest: ELTE, 1999. 97–106.

Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: A felekezeti együttélés konfliktusai Maglódon a 18. század első felében. In Molnár Gergely (szerk.): TiszTázások – Hallgatói tanulmányok Szilágyi Miklós 70. születésnapjára. Budapest: ELTE-BTK Néprjazi Intézet, 2009. 211-233.

Contact

H-1088 Budapest
Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.

lendulet.alsopapsag @ gmail.com

The project

Project financed by
Hungarian Academy of Sciences „Lendület (Momentum) Program”

Duration
5 years (2018–2023)
© MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport,
Allegiant – CPOThemes.