Tagok

Kutatócsoport-vezető:
Bárth Dániel

Belső kutatók:
Bednárik János, Ilyefalvi Emese, Muntagné Tabajdi Zsuzsanna, Szakál Anna

Külső kutatók:
Dénesi Tamás, Gyöngyössy Orsolya, Jakab Réka, Komáromi Tünde, Smid Bernadett


Bárth Dániel
Kutatócsoport-vezető

PhD, etnográfus és történelem szakos előadó, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető

ELTE BTK Folklore Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
+36 (1) 485‐5200/5145
barth.daniel@btk.elte.hu
 Szakmai önéletrajz (PDF)
 Publikációs lista (PDF)
 Magyar Tudományos Művek Tára

⏵ Kutatási területek, érdeklődés ⏷ Kutatási területek, érdeklődés
történeti szokáskutatás
levéltári történeti néprajz/folklorisztika
mikrotörténet, történeti antropológia
vallási néprajz
a liturgiatörténet és a folklorisztika kapcsolódási pontjai
népi kultúra és mindennapi élet a kora újkori Magyarországon
alsópapság és népi kultúra
BEZÁR

⏵ Kiemelt publikációk ⏷ Kiemelt publikációk
Rajongás és ráció. Az exorcizmussal kapcsolatos katolikus egyházi gondolkodás változatai a 18. század második felében. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2017. 85–102. [letöltés]
A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép‐Kelet‐Európából 3.) Budapest: Balassi Kiadó, 2016. [316 p.] [letöltés]
Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. (Fontes Ethnologiae Hungaricae IX.) Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz‐Kulturális Antropológia Tanszék, 2010. [452 p.]
Szempontok a bérmálkozás történeti néprajzi vizsgálatához. Néprajzi Látóhatár XVI/ 3–4. (2007) 187–207. [letöltés]
Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. (Szövegek és elemzések 1.) Budapest: MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, Budapest, 2005. [280 p.] [letöltés]
Történeti folklorisztika Magyarországon. Előzmények és távlatok. Etnoszkóp 2/1. (2012) 9–21. / Historical Folkloristics in Hungary. The Past and The Future. Etnoszkóp 2/1. (2012) 22–34. [letöltés]
Alsópapság és népi kultúra. (Kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek). In Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2013. 9–42. [letöltés]
BEZÁR

⏵ Tanulmányok és tudományos pályafutás ⏷ Tanulmányok és tudományos pályafutás
2018. júl. 1‑tőlaz MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport vezetője.
2013. máj. 23‑tólaz ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában működő Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program vezetője.
2010. márc. 1.habilitáció – ELTE BTK
2005. szept. 1‑jétőlegyetemi adjunktus az ELTE BTK Néprajzi Intézetében (Folklore Tanszék). 2011. máj. 15-től egyetemi docens ugyanott. 2011. júl. 1‑jétől tanszékvezető (Folklore Tanszék) ugyanott.
2004. márc. 1.PhD védés „summa cum laude” eredménnyel és fokozatszerzés
2003. jan. 1‑jétőlaz MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, majd 2004. júl. 1-től tudományos munkatársa (ennek keretében kutatói és oktatói tevékenység az ELTE Folklore Tanszékén)
2000–2003PhD tanulmányok – ELTE BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program
1995–2000egyetemi tanulmányok: ELTE BTK történelem, néprajz szak (1995–2000), latin szak (1996–1997), Eötvös Collegium-i bentlakó tagság (1996–2002)
1995érettségi, Kecskeméti Piarista Gimnázium
BEZÁR

⏵ Projektek, pályázatok ⏷ Projektek, pályázatok
2018 –MTA Lendület Program (Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben) – témavezető
2013–2015ERC 324214. sz. program (Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions, témavezető: Pócs Éva) – résztvevő kutató
2009–2012OTKA K 78551 (Vallás, egyház, társadalom a Székelyföldön a XVII–XX. században) – témavezető
2005–2008OTKA T 049440 (Egyház és népszokás Erdélyben a XVII–XIX. században) – témavezető
2004–2007OTKA T 046472 (Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16–19. század, témavezető: Pócs Éva) – résztvevő kutató
BEZÁR

⏵ Ösztöndíjak ⏷ Ösztöndíjak
2014DAAD kutatói ösztöndíj, Passau (2 hónap)
2011–2014Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2010Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Regensburg (3 hónap)
2009Collegium Hungaricum, Bécs (2 hónap)
2009DAAD kutatói ösztöndíj, Würzburg (3 hónap)
2005–2008Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005Collegium Hungaricum, Bécs (2 hónap)
2004–2005Oktatási Minisztérium Deák Ferenc Ösztöndíj
2000–2003PhD–ösztöndíj
2000–2003Faludi Ferenc Akadémia
2000. ápr.–máj.Osztrák–Magyar Akció Alapítvány – Bécs
1999–2000Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Diákok a tudományért”
1999–2000Köztársasági ösztöndíj
a tanulmányok alattELTE BTK Tudományos Ösztöndíj (7 félévben)
BEZÁR

⏵ Egyéb szakmai tevékenység ⏷ Egyéb szakmai tevékenység

1996-tól rendszeres részvétel előadással hazai és nemzetközi konferenciákon. Fontosabb nemzetközi konferencia-előadások (részletesen lásd a publikációs jegyzékben):
2015SIEF Kongresszus (Zágráb)
2012Görres Gesellschaft (Münster)
2012Spirit possession (Pécs)
2007ISFNR Charms, charmers and charming (Pécs)
2005ISFNR Kongresszus (Tartu)
2004SIEF Kongresszus (Marseille)
BEZÁR

⏵ Szakmai közéleti tevékenység ⏷ Szakmai közéleti tevékenység
MTA (köztestületi tag 2008 óta; 2008–2010: az MTA Fiatal Kutatók Testületének tagja; 2011-től az MTA Néprajzi Bizottságának tagja; 2017-től az MTA Néprajzi Bizottságának titkára)
Magyar Néprajzi Társaság (tagság 1996 óta; 2007–2009: a Néprajzi Hírek társszerkesztése; 2012–2015: a társaság Folklór Szakosztályának elnöke)
Hajnal István kör (tagság 2017 óta)
Magyar Szemiotikai Társaság (tagság: 2001–2009; számvizsgáló bizottsági tagság: 2004–2006)
ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola (belső alapító tagság: 2004–2010)
Magyar Vallástudományi Társaság (tagság: 2005–2010; főtitkár: 2005–2006)
SIEF, Society International of Ethnology and Folklore (tagság: 2004–)
BEZÁR

⏵ Szakmai elismerések ⏷ Szakmai elismerések
Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság, 2005.)
BEZÁR

⏵ Nyelvismeret ⏷ Nyelvismeret

latin, német, angol

BEZÁR


Bednárik János
Tudományos munkatárs

PhD, néprajz, illetve német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

+36 (20) 548-6724
bed.janos@gmail.com
 Szakmai önéletrajz (PDF)
 Publikációs lista (PDF)
 Magyar Tudományos Művek Tára
 Academia.edu

⏵ Kutatási területek, érdeklődés ⏷ Kutatási területek, érdeklődés
vallás és helyi közösségek a 19. század második felében
magyarországi németség története és kultúrája (Buda környéki települések)
alsópapság és laikus vallásosság
szokás, társadalom és egyház viszonya
a történeti etnográfia módszertana
BEZÁR

⏵ Kiemelt publikációk ⏷ Kiemelt publikációk
(szerk.) A csodatévő tölgy őrzői. Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. Budakeszi: Budakeszi Helytörténeti Egyesület. [156 p.] [letöltés]
A nyáj mellett virrasztó pásztor. A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és pasztorációs vonatkozásai. In Csikós Gábor – Kiss Réka – Ö. Kovács József (szerk.): Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Budapest: MTA BTK – NEB, 2017. 495–530. [letöltés]
Miért és hogyan néprajz a történeti kutatás? Újabb német javaslatok a „történeti terep” elméletéhez és módszertanához. Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXXIII. (2016) 191–222. [letöltés]
Der Tumult von Budakeszi. Analyse eines lokalen Konflikts aus dem 19. Jahrhundert. In Prosser-Schell, Michael (Hg.): Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Band 17) Münster – New York: Waxmann, 2016. 73–116. [letöltés]
Egy virágszőnyeg képei. A budakeszi úrnapi dekoráció néprajzi nézetben. Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXXII. (2015) 331–370. [letöltés]
BEZÁR

⏵ Tanulmányok és tudományos pályafutás ⏷ Tanulmányok és tudományos pályafutás
2018–MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (tudományos munkatárs)
2018a PhD-fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel
2014–2018MTA BTK Néprajztudományi Intézet (fiatal kutató, tudományos segédmunkatárs)
2012–2018doktori (PhD) tanulmányok – ELTE-BTK Történettudományi Doktori Iskola Európai Etnológia Program
2004–2011. jan.egyetemi tanulmányok: ELTE BTK – diploma (MA): német nyelv és irodalom ill. néprajz szakos bölcsész; német nyelv és irodalom szakos tanár; néprajz szakos tanár
2004érettségi – Budapesti Piarista Gimnázium
BEZÁR

⏵ Projektek, pályázatok ⏷ Projektek, pályázatok
2012–2018–Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében – lezárt PhD-projekt, és annak kiterjesztése a Lendület-kutatócsoport keretében
2013–2015részvétel a „Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében” c. kutatási projektben (MTA BTK NI, OTKA 91112)
2014–2015részvétel a „Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944−1945 − regionális vizsgálatok” c. kutatásban (MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Egyház és társadalom munkacsoport)
2014–Integráció és identitás. Kitelepített magyarországi németek három generációjának németországi beilleszkedése és kötődései – önálló kutatási projekt az MTA fiatal kutatói pályázatának keretében
2010–néprajzi és helytörténeti kutatások Budakeszin és más Pest megyei településeken
BEZÁR

⏵ Ösztöndíjak, külföldi tanulmányok ⏷ Ösztöndíjak, külföldi tanulmányok
2011 és 2019 közöttnégy ízben 1–3 hónapos levéltári és könyvtári kutatás Baden-Württemberg szövetségi állam ösztöndíjával. Befogadó intézmény: Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE), Freiburg im Breisgau
2015. szept.–okt.terepmunka Németországba kitelepített magyarországi németek körében Klebelsberg Kunó Ösztöndíjjal (Heidelberg és környéke)
2007. márc.–aug.vendéghallgató (Erasmus), Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
BEZÁR

⏵ Egyéb szakmai tevékenység ⏷ Egyéb szakmai tevékenység
2016–részvétel a MúzeumDigitár múzeumi nyilvántartó és publikációs rendszer fejlesztésében (tesztelés, fordítás, terjesztés, oktatási segédanyagok, virtuális kiállítások létrehozása)
2015. július 12–19.gyűjtési gyakorlat társvezetése a szlovákiai Kürt (Strekov) községben (az ELTE néprajz szakos hallgatói számára, BA 1. évfolyam)
2014/15 őszi félévszemináriumvezetés, ELTE BTK Néprajzi Intézet (BMA-NEPD-404 – A magyar nép anyagi kultúrájának története 2.)
2014–a Budakeszi Helytörténeti Múzeum és Tájház megbízott muzeológusa (gyűjteménykezelés, helytörténeti kutatások, ismeretterjesztő előadások, kiadványok írása, kiadványsorozatok szerkesztése)
2011–szakfordítás (német-magyar; magyar-német)
2007–2008múzeumi gyakorlat a Néprajzi Múzeumban és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (2–2 hét)
2000–magyar népzene – előadás és gyűjtés
BEZÁR

⏵ Szakmai közéleti tevékenység, elismerések ⏷ Szakmai közéleti tevékenység, elismerések
Magyar Néprajzi Társaság – tag 2004 óta, a Társadalomnéprajzi Szakosztály titkára 2018 óta
Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság, 2019.)
BEZÁR

⏵ Nyelvismeret ⏷ Nyelvismeret
németfelsőfok
franciaközépfok
angolalapfok
latinalapfok
BEZÁR


Ilyefalvi Emese
Tudományos munkatárs

PhD, néprajz, illetve vallástudomány szakos bölcsész

ELTE BTK Folklore Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
+36 (1) 485-5200/5145
 Szakmai önéletrajz (PDF)
 Publikációs lista (PDF)
 Magyar Tudományos Művek Tára
 Academia.edu
 ResearchGate

⏵ Kutatási területek, érdeklődés ⏷ Kutatási területek, érdeklődés
a folklorisztika tudománytörténete, módszere és elmélete
folklórarchívumok Európában
számítógépes/digitális folklorisztika
digitális bölcsészet, média archeológia
boszorkányság és szómágia
népi vallásosság és néphit
vallás és nacionalizmus
két világháború közötti erdélyi protestáns belmisszió
a népi kultúra reprezentációja a két világháború közötti folyóiratokban
BEZÁR

⏵ Kiemelt publikációk ⏷ Kiemelt publikációk
Digitális szövegfolklór-adatbázisok és a számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései. Replika 104/4 (2017). 145–191. [letöltés]
Textualizációs eljárások, tipológiai kísérletek, digitális adatbázisok. Az összehasonlító szövegfolklorisztikai kutatások jövője a ráolvasások tükrében. Ethnographia 2017/3: 383–415. [letöltés]
Egy írásgyakorlat további kontextusai. Alternatív protestáns folyóiratkultúra a 20. század első harmadában Erdélyben. In Jakab-Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 759–777. [letöltés]
Ráolvasások. Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488–1850). Budapest: Balassi Kiadó, 2014. [344 p.] [letöltés]
„Ha levelem elolvastad, add tovább ezeknek…” Egy református lelkipásztor sajátos kommunikációja a két világháború közötti Kidében. In Dániel Bárth (szerk.) Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2013. 308–349. [letöltés]
BEZÁR

⏵ Tanulmányok és tudományos pályafutás ⏷ Tanulmányok és tudományos pályafutás
2020. jan.a PhD fokozat megszerzése, summa cum laude minősítéssel
2019. szept.–ELTE BTK, Folklore Tanszék (helyettesítő tanársegéd)
2019. szept.–MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (tudományos munkatárs)
2018. szept. – 2019. aug.Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta (vendégkutató)
2017. márc. – 2018. aug.MTA BTK Néprajztudományi Intézet, „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
2013. szept. – 2017. febr.PTE BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
2013–2016doktori (PhD) tanulmányok állami ösztöndíjjal – ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Program
2010–2013egyetemi tanulmányok: ELTE BTK – diploma (MA): néprajz és vallástudomány szakos bölcsész
2006–2010egyetemi tanulmányok: ELTE BTK – diploma (BA): magyar nyelv és irodalom alapszakos bölcsész, néprajz és filozófia minor
2006érettségi – Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros
BEZÁR

⏵ Projektek, pályázatok ⏷ Projektek, pályázatok
2019 dec.–Néphit, népi vallás, mentalitás, 16–21. század: digitális adatbázisok, enciklopedikus összefoglalások (NKFI 132535 sz. projekt, témavezető: Pócs Éva), tudományos munkatárs
2013. szept. – 2018. aug.ERC 324214. sz. program (Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions, témavezető: Pócs Éva) – tudományos segédmunkatárs
2013-tólInterdiszciplináris kutatótáborok szervezése és vezetése néprajz, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos hallgatóknak. Kide (Chidea, Románia)
BEZÁR

⏵ Külföldi tanulmányok ⏷ Külföldi tanulmányok
2018. jan.–máj.vendégkutató, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 5 hónap, University of Amsterdam, Amsterdam
2017. júl.–aug.Collegium Hungaricum Bécs, 3 hónap, Bécs
2016. máj.Utrecht Network Young Researcher’s Grant, 1 hónap, Study of Religions, University College Cork, Cork
2014Campus Hungary Ösztöndíj, 1 hét, Harris Manchester College, Oxford
2014Campus Hungary Ösztöndíj, 1 hónap, Bécsi Levéltári Kirendeltség, Bécs
2014. aug.Campus Hungary Ösztöndíj, 1 hónap, Department of Folklore, University of Helsinki, Helsinki
2010egyéni levéltári kutatómunka (Erdélyi Református Egyházkerület Levéltár, Kolozsvár), CEEPUS ösztöndíjjal
2008. szept. – 2009. jan.Erasmus ösztöndíj, 5 hónap, Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár
BEZÁR

⏵ Ösztöndíjak ⏷ Ösztöndíjak
2018–2019Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa, 10 hónap (ELTE BTK)
2017–2018Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa, 5 hónap (ELTE BTK)
2016–2017Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa, 10 hónap (ELTE BTK)
2012–2013Hallgatói Kiválósági Ösztöndíj, 5 hónap (ELTE BTK)
2012–2013Köztársasági Ösztöndíj
2011–2012Köztársasági Ösztöndíj
BEZÁR

⏵ Oktatói tevékenység ⏷ Oktatói tevékenység
2018–2019/2Hogyan digitalizáljunk folklórszövegeket? (ELTE BTK)
2016–2017/2 és 2017–2018/1Digitális adatbázisok a folklorisztikában – a textológia új problémái és perspektívái (ELTE BTK)
2014–2015/2 és 2015–2016/2Rítus, vallás és mentalitás (Magyar néphit és népi vallásosság) előadás néprajz BA szakosoknak (ELTE BTK)
2013–2014/2, 2015–2016/1, 2016–2017/1Szövegfolklorisztika előadás néprajz BA szakosoknak (PTE BTK)
2013–2014/2 és 2014–2015/2Történeti folklorisztika szeminárium néprajz MA szakosoknak (ELTE BTK)
2013–2014/2„Kide műhelyszeminárium” néprajz BA/MA szakos hallgatóknak (ELTE BTK)
BEZÁR

⏵ Szakmai gyakorlat ⏷ Szakmai gyakorlat
2013. január–júniusErdélyi Református Egyházkerület Levéltára, Kolozsvár (5 hónap)
2011. július–augusztusEtnomobil 2.0 – Néprajzi Múzeum utazó-kiállítása (2 hét)
2011. júliusKriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár (2 hét)
2009. júliusKolozsvári Folklór Archívum (Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) (2 hét)
2009. júniusNéprajzi Múzeum, Budapest (2 hét)
2008. júniusHopp Ferenc Kelet–Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest (2 hét)
BEZÁR

⏵ Egyéb szakmai tevékenység ⏷ Egyéb szakmai tevékenység

2013-tól rendszeres részvétel előadással hazai és nemzetközi konferenciákon. Fontosabb nemzetközi konferencia-előadások:
2019Canada Congress of the Humanities and the Social Sciences, Vancouver
201913th Congress of SIEF, Santiago de Compostela
2017Verbal Charms and Narrative Genres, ISFNR, Budapest
20169th Charms, Charmers, and Charming, ISFNR, Cork
201512th Congress of SIEF, Zagreb
2014Reading and writing from below. Exploring the Margins of Modernity, Helsinki
20138th Charms, Charmers, and Charming, ISFNR, Pécs
201316th Congress of ISFNR, Vilnius

Továbbá:
2019részvétel a Digital Humanities Summer Institute továbbképzésén, University of Victoria
2015részvétel a Folklore Fellows Summer School „Doing Folkloristics at the Digital Age” nyári egyetemén, University of Turku, Turku–Seili
2015terepgyakorlat vezetése első éves néprajz szakos hallgatóknak (ELTE BTK) Kürt (Strekov, Szlovákia)
2013. júl.–okt.Intercisa Múzeum (Dunaújváros), néprajzos muzeológus
2011-tőlaz Etnoszkóp folyóirat alapító szerkesztője
2008 és 2010 közöttrészvétel az MTA–ELTE Új Magyar Nyelvjárás Atlasz (ÚMNyA) projektjében, egyéni gyűjtés az alábbi településeken: Zselyk, Felsőtök, Szabéd, Vajdakamarás, Kalotaszentkirály, Magyarvalkó, Kide (Románia), Dunavecse, Vörs (Magyarország)
BEZÁR

⏵ Szakmai közéleti tevékenység ⏷ Szakmai közéleti tevékenység
Canadian Society for Digital Humanities – tag 2019-től
SIEF Working Group on Archives – tag 2015 óta, vezetőségi tag 2019-től
Folklore Fellows – tag 2015 óta
Magyar Néprajzi Társaság – tag 2014 óta
BEZÁR

⏵ Szakmai elismerések ⏷ Szakmai elismerések
Lancashire Promise Award, CSDH/SCHN: Canadian Society for Digital Humanities, 2019
XXX. Jubileumi OTDK, Néprajz I. Folklór szekció (Eger), előadás címe: Bonczidai Dezső lelkipásztori levelei – Kide, 1932–35, 1. helyezés, 2011
BEZÁR

⏵ Nyelvismeret ⏷ Nyelvismeret
angolfelsőfok
németközépfok
BEZÁR


Muntagné Tabajdi Zsuzsanna
Tudományos segédmunkatárs

MA, néprajz és történelem szakos bölcsész és tanár

ELTE BTK Folklore Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
+36 (1) 224-6782/4532
tazsuzsi@gmail.com
 Szakmai önéletrajz (PDF)
 Publikációs lista (PDF)
 Magyar Tudományos Művek Tára

⏵ Kutatási területek, érdeklődés ⏷ Kutatási területek, érdeklődés
történeti folklorisztika
vallási néprajz és népszokások történeti kérdései
népi kultúra, vallási néprajz a 18-19. századi Magyarországon
felekezetek együttélése, felekezeti konfliktusok a 18. századi Magyarországon
a magyarországi evangélikusság története, vallási szokásai a 18–19. században
konfesszionalizáció Magyarországon
Pócsmegyer helytörténete és (történeti) néprajza
BEZÁR

⏵ Kiemelt publikációk ⏷ Kiemelt publikációk
Egy temetés – három pap. Egy 18. század közepi nógrádi gyászszertartás viszontagságai. In Bárth Dániel (szerk.): Papok a 18 – 20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2021. 387–413.
Egy 18.századi katolikus esperes alakja és tevékenysége. In Keszeg Vilmos – Szakál Anna (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2019. 411–436. [letöltés]
Konfesszionalizáció a 18. század második felében: felekezeti konfliktusok Bánkon és környékén. In Pilipkó Erzsébet (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Konferencia Balatonfüreden 2009. október 1-3. Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum, 2013.231–251. [letöltés]
Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában, In Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék: Budapest, 2013. 143–153. [letöltés]
BEZÁR

⏵ Tanulmányok és tudományos pályafutás ⏷ Tanulmányok és tudományos pályafutás
2018–MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
2013–MTA BTK Néprajztudományi Intézet (fiatal kutató)
2010–ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program, abszolutórium
2004–2010ELTE BTK, néprajz szak
2002–2008ELTE BTK, történelem szak
BEZÁR

⏵ Projektek, pályázatok ⏷ Projektek, pályázatok
2010–folymatban lévő PhD-projekt: Konfesszionalizáció, egyházi mentalitás, népi vallásosság a 18. században Magyarországon címmel
2010–részvétel Pócsmegyer helytörténetével és néprajzával foglalkozó kutatásban (Szacsvay Évával és Muskovics Andrea Annával közösen)
2010–2011részvétel az 1720-as országos felmérés adatainak digitalizálásában az MNL Országos Levéltár megbízásából
2008–2009részvétel külső tagként Szijártó István 18. századi társadalomtörténettel foglalkozó kutatócsoportjában
BEZÁR

⏵ Egyéb szakmai tevékenység ⏷ Egyéb szakmai tevékenység
2012. febr.–máj.oktatás az ELTE BTK Folklore Tanszékén: Történeti folklorisztika szeminárium (MA I. évfolyam)
2007–levéltári kutatás helyi plébániai, illetve gyülekezeti levéltárakban (15 helyszín), illetve az egyházi és állami gyűjtőlevéltárakban (Budapest, Salgótarján, Vác)
BEZÁR

⏵ Szakmai közéleti tevékenység, elismerések ⏷ Szakmai közéleti tevékenység, elismerések
2010–részvétel Pócsmegyer helyi kulturális életében a falu helytörténetéről szóló előadásokkal (2014 óta a Borzsák Sándor Alapítvány kuratóriumi tagjaként is)
BEZÁR

⏵ Nyelvismeret ⏷ Nyelvismeret
németfelsőfok
angolalapfok
latinközépfok
BEZÁR


Szakál Anna
Tudományos munkatárs

PhD, néprajz, magyar nyelv és irodalom, filmelmélet, filmtörténet szakos bölcsész/tanár

ELTE BTK Folklore Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
+36 (1) 485‐5200/4213

MTA BTK Néprajztudományi Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. (8.28 szoba)
+36 (1) 224-6782/4213
szakal.anna@abtk.hu
 Szakmai önéletrajz (PDF)
 Publikációs lista (PDF)
 Magyar Tudományos Művek Tára
 Academia.edu

⏵ Kutatási területek, érdeklődés ⏷ Kutatási területek, érdeklődés
az erdélyi népköltészeti gyűjtés kezdeteinek feltárása, a népköltészeti gyűjtésről való gondolkodás megindulása, az ebben részt vevő személyek szociokulturális háttere, a háttérben kitapintható értelmiségi kapcsolatháló
az erdélyi protestáns kollégiumok
19. század közepi erdélyi unitárius lelkészek, tanítók mikrovilága
archívumok, hagyatékok
BEZÁR

⏵ Kiemelt publikációk ⏷ Kiemelt publikációk
Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szakál Anna. (Emberek és kontextusok, 17.) Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020. [642 p.] [tartalom]
A 19. századi magyar népköltési gyűjtemények és kanonizációjuk. Erdélyi Múzeum LXXIX/2. (2017) 1–31. [letöltés]
Aszfaltolvasztó kazánba hányt, szalonnasütéskor elpusztult, nyirkos pincében megpenészedett Kriza-kéziratok nyomában. Kísérlet a Gergely Pál konstruálta legenda lebontására. In Keszeg Vilmos – Virginás-Tar Emese (szerk.): Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban. (Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 24.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2016. 9–42. [letöltés]
„…rajta kívül nem teremhet fű a folklórtudomány cseppet sem kies mezején” – Kritikai észrevételek Faragó József filológusi életművéhez. Bakos Áron – Keszeg Vilmos (szerk.): Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk. (Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 23.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2015. 13–48. [letöltés]
„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa…” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. A szétszóródott kéziratos anyagot összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szakál Anna. (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának Kiadványai, 6.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház, 2012. [416 p.] [letöltés]
BEZÁR

⏵ Tanulmányok és tudományos pályafutás ⏷ Tanulmányok és tudományos pályafutás
2018. szept.–MTA BTK Néprajztudományi Intézet, posztdoktori kutató
2018. szept.–MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (tudományos munkatárs)
2017MTA BTK Néprajztudományi Intézet, „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
2013–PhD-képzés (állami ösztöndíjjal) ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori program. (A készülő disszertáció címe: Unitárius lelkészek és tanítók “kicsiny világa” a 19. század közepi Erdélyben. A Vadrózsák társadalomtörténeti kontextusa. Témavezető: Bárth Dániel – Szilágyi Márton)
2009–2016PhD-képzés (MÖB-ösztöndíjasként) Babeş–Bolyai Tudományegyetem BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Hungarológia Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár. (A disszertáció címe: Egy 19. századi gyűjtőhálózat mint kutatási probléma. A Vadrózsák lehetséges megközelítési irányai. Témavezető: Keszeg Vilmos. Minősítése: summa cum laude.)
2005–2010ELTE BTK, filmelmélet és filmtörténet szak
2004–2010ELTE BTK, néprajz szak
2001–2007ELTE BTK, magyar nyelv és irodalom szak
1992–2000érettségi, Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós
BEZÁR

⏵ Ösztöndíjak ⏷ Ösztöndíjak
2018–2021MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíj
2017–2018ÚNKP-ösztöndíj 10 hónapra az ELTE BTK Néprajzi Intézetébe
2017Klebelsberg-ösztöndíj 2 hónapra a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárába Benczédi Gergely hagyatékának rendezésére
2017Campus Hungary 1 hónapos ösztöndíj a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárába
2016–2017Tempus Közalapítvány államközi kutatói ösztöndíja 10 hónapra Romániába
2014Campus Hungary 3 hónapos szakmai gyakorlat a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárába
2014Campus Hungary 3 hetes rövid tanulmányút a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárába
2014Campus Hungary 1 hetes rövid tanulmányút Oxfordba, a Harris Manchester College Library-be
2012CEEPUS-ösztöndíj 2 hónapra Prágába, az Univerzity Karlovyra
2009–2012MÖB-ösztöndíj a teljes doktori képzésre Romániába
2009Erasmus-ösztöndíj 3 hónapra az Université Lumière Lyon 2-re
2002 és 2009 között5 ízben elnyert CEEPUS-ösztöndíj, összesen 20 hónapra Kolozsvárra, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemre
BEZÁR

⏵ Oktatói tevékenység ⏷ Oktatói tevékenység
2018/2019 tavaszi félévMagyar és összehasonlító folklorisztika (ELTE BTK Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék, BA III. év, 24 órás gyakorlat)
2018/2019 őszi félévMeseelméletek és mesekutatás (Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzési szak, előadás)
2017/2018 tavaszi félévForrásismeret (ELTE BTK Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék, MA I. év, szeminárium)
2016/2017 tavaszi félévMeseelméletek és mesekutatás (Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzési szak, előadás)
2015/2016 őszi félévTudománytörténet, tudományelmélet (ELTE BTK Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék, MA I. év, szeminárium, Tompos Krisztinával közösen)
2014/2015 tavaszi félévTörténeti folklorisztika (ELTE BTK Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék, MA I. év, szeminárium, Ilyefalvi Emesével közösen)
2012/2013 őszi félévSzóbeliség és írásbeliség (PTE BTK Néprajz – Kulturális antropológia Tanszék, MA I. év, előadás)
2011/2012 tavaszi félévTörténeti szövegfolklorisztika (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, BA III. év, szeminárium)
BEZÁR

⏵ Egyéb szakmai tapasztalat ⏷ Egyéb szakmai tapasztalat

Konferenciaszervezés:
2022tudománytörténeti konferencia, Kolozsvár (Keszeg Vilmossal közösen)
2018tudománytörténeti konferencia, Kolozsvár (Keszeg Vilmossal közösen)
2020tudománytörténeti konferencia, Kolozsvár (Keszeg Vilmossal közösen)
2018tudománytörténeti konferencia, Kolozsvár (Keszeg Vilmossal közösen)
2019tudománytörténeti konferencia, Kolozsvár (Keszeg Vilmossal közösen)
2018tudománytörténeti konferencia, Kolozsvár (Keszeg Vilmossal közösen)
2012Pécs – Kolozsvár doktorandusz konferencia (Farkas Judittal közösen)

Múzeumi, archívumi tapasztalat:
2012–2013Néprajzi Múzeum, kulturális szervező
2009Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest – szakmai gyakorlat
2007Balázs Béla Filmstúdió, Budapest – szakmai gyakorlat
2006Szabadkai Városi Múzeum – nyári múzeumi gyakorlat
2006Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár, Film- és Videógyűjtemény, Budapest – nyári múzeumi gyakorlat
BEZÁR

⏵ Szakmai közéleti tevékenység ⏷ Szakmai közéleti tevékenység
a Kriza János Néprajzi Társaság tagja 2015-től
a SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) tagja 2015-től
BEZÁR

⏵ Szakmai elismerések ⏷ Szakmai elismerések
OTDK (Folklór Szekció) 1. helyezés, 2009.
BEZÁR

⏵ Nyelvismeret ⏷ Nyelvismeret
németközépfok
angolközépfok
románalapfok
BEZÁR

Kapcsolat

1088 Budapest
Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.

lendulet.alsopapsag @ gmail.com

A projekt

Projektfinanszírozó
Magyar Tudományos Akadémia „Lendület Program”

Pénzügyi lebonyolító
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Futamidő
5 év (2018–2023)
© MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport,
Allegiant – CPOThemes.